Elsa Speak - Khuyến mãi ngày vàng
Hôm nay, ngày 20/01/2019 XMEN1903.com - ELSASPEAK.vn - TỰ HỌC IELTS 9.0 Đăng nhập | Đăng ký | Quên mật khẩu }
Bài viết
IELTS
ELSA SPEAK
Video Clip
Effortless English A.J.Hoge
GENERAL ENGLISH
EBOOK
Tổng hợp
MUSIC
SOFTWARE
THỦ THUẬT TIN HỌC
Những bài viết hay
HƯỚNG DẪN GIẢI TOÀN BỘ ĐỀ IELTS WRITING TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2018

Đăng ngày: 30/05/2018 16:43
    .

 Để giúp các bạn dễ ôn luyện hơn, dưới đây là bài tổng hợp những đề thi IELTS Writing thật được hỏi từ tháng 1 đến tháng 5, cùng kèm thêm các bài mẫu giải chi tiết nhé.

 Bài mẫu chỉ viết đơn giản, hy vọng các bạn có thể dễ luyện tập theo nha. Những bạn nào đang ôn luyện IELTS có thể lưu về nhé. ???? ????.

 TỔNG HỢP ĐỀ IELTS WRITING

 THÁNG 5

 ĐỀ THI IELTS NGÀY 12/05/2018.

Some people think that a huge amount of time and money is spent on the protection of wild animals and that this could be better spent on the human population. To what extent do you agree or disagree?

Một số người nghĩ rằng một lượng lớn thời gian và tiền bạc đang được chi cho việc bảo vệ động vật hoang dã và sẽ tốt hơn nên chi tiêu cho con người. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

 ĐỀ THI IELTS NGÀY 05/05/2018.

 These days’ people in some countries are living in a “throw-away” society which mean people use things in a short time then throw them away. What are its causes of it and what problems does it cause?

 Ngày nay, mọi người ở một số nước đang sống trong một “xã hội bỏ đồ đi” có nghĩa là mọi người sử dụng mọi đồ đạc trong thời gian ngắn sau đó vứt chúng đi. Nguyên nhân là gì và nó gây ra những vấn đề gì?

 THÁNG 4


 ĐỀ THI IELTS NGÀY 26/04/2018.

 It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree?
...
 Quan trọng là chi tiền công vào việc thúc đẩy lối sống lành mạnh để ngăn ngừa bệnh tật thay vì chi tiêu điều trị cho những người bệnh. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?


ĐỀ THI IELTS NGÀY 21/04/2018.

 Organized tours to remote places and communities are becoming more and more popular. Is it a positive or negative development for local people and the environment?
...
Việc tổ chức các tour du lịch đến những cộng đồng xa xôi đang ngày càng trở nên phổ biến. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực đối với người địa phương và môi trường?

 NOTE: ĐỀ NÀY CÓ BẪY: CÁC BẠN XEM CHI TIẾT Ở LINK NÀY NHÉ
https://www.facebook.com/MrsTrangIELTS/posts/1691341560921534


???? ĐỀ THI IELTS NGÀY 14/04/2018.

 In today’s world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as musicians, painters and writers. What can arts tell us about life that science and technology cannot?
...
 Trong thế giới khoa học và công nghệ tiên tiến ngày nay, chúng ta vẫn đánh giá cao các nghệ sĩ như nhạc sĩ, họa sỹ và nhà văn. Nghệ thuật có thể cho chúng ta hiểu biết về cuộc sống mà khoa học và công nghệ không thể?


 ĐỀ THI IELTS NGÀY 07/04/2018.

 Some people think the government funding should not be used for supporting art and culture, others think supporting cultural activities may be beneficial for the population and the culture. Discuss both views and give your own opinion.
...
 Một số người cho rằng ngân sách chính phủ không nên được sử dụng để hỗ trợ nghệ thuật và văn hoá, một số khác cho rằng hỗ trợ các hoạt động văn hoá có thể có lợi cho mọi người và văn hoá. Thảo luận cả quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.

 THÁNG 3

 ĐỀ THI IELTS NGÀY 24/03/2018
 Museums and art galleries should concentrate on works that show history and culture of their own country rather than works of the other parts in the world. To what extent do you agree or disagree?
...
 Các viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nên tập trung vào các tác phẩm thể hiện lịch sử và văn hoá của đất nước mình chứ không phải là các tác phẩm của các nơi trên thế giới. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

 ĐỀ THI IELTS NGÀY 15/03/2018
 Some people say that school children should be mainly taught about the literature (e.g fiction and poetry) of their own country because it is more important than that of other countries. To what extent do you agree?
...
 Một số người nói rằng trẻ em nên được dạy văn học ở trường (ví dụ như tiểu thuyết và thơ ca) của chính đất nước mình bởi vì nó quan trọng hơn là của các nước khác. Bạn đồng ý ở mức độ nào?

 ĐỀ THI IELTS NGÀY 10/03/2018
 When designing a building, the most important factor is intended use of the building rather than its outward appearance. To what extent do you agree or disagree?
...
 Khi thiết kế một tòa nhà, yếu tố quan trọng nhất là mục đích sử dụng tòa nhà chứ không phải là vẻ bề ngoài. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

 ĐỀ THI IELTS NGÀY 03/03/3018
 Some people think the newly built houses should be as same as the old house style in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles. Discuss both views and give your opinion?
...
 Một số người cho rằng những ngôi nhà mới nên được xây giống như phong cách các ngôi nhà cũ ở các khu vực địa phương. Những người khác lại cho rằng chính quyền địa phương nên cho phép mọi người xây dựng nhà ở theo phong cách riêng của họ. Thảo luận về quan điểm này và cho biết ý kiến của bạn?


 THÁNG 2


 ĐỀ THI IELTS NGÀY 24.02.2018:
 For many employers, formal academic qualifications are becoming more important than experience. Why is that? Is it a positive or negative trend?
...
 Với nhiều chủ lao động, trình độ học vấn đang trở nên ngày càng quan trọng hơn là kinh nghiệm. Tại sao lại như vậy? Xu hướng này là tích cực hay tiêu cực?


 ĐỀ THI IELTS NGÀY 10.02.2018:
 The tradition that family gets together to eat meals is disappearing. What are the reasons? What are the impacts on families and societies?
...
 Truyền thống ăn uống cùng nhau của các gia đình đang dần biến mất. Lý do và những ảnh hưởng của xu hướng này với gia đình và xã hội là gì?


 ĐỀ THI IELTS NGÀY 03.02.2018:
 The only way to improve safety of our roads is to give much stricter punishments for driving offences. What extent do you agree or disagree?
...
 Cách duy nhất để cải thiện an toàn đường bộ là qui định những hình phạt nghiêm khắc hơn cho những hành vi lái xe sai phạm. Bạn đồng ý hay không?


 ĐỀ THI IELTS NGÀY 01/02/2018
 Scientific research should be carried out and controlled by the governments rather than private companies. Do you agree or disagree?
...
 Nghiên cứu khoa học nên được tiến hành và kiểm soát bởi chính phủ thay vì các công ty tư nhân. Bạn đồng ý hay không?


 THÁNG 1


 ĐỀ THI IELTS NGÀY 20.01.2018:
 Research shows that business meetings, discussions and training are happening online nowadays. Do the advantages outweigh the disadvantages?
...
 Nghiên cứu cho thấy rằng ngày nay, các cuộc họp, thảo luận và đào tạo được tổ chức trực tuyến. Lợi ích của xu hướng này có nhiều hơn bất lợi hay không?


 ĐỀ THI IELTS NGÀY 18.01.2018 :
 Maintaining public libraries is a waste of money since there is computer technology. To what extent do you agree or disagree?
...
 Duy trì các thư viện công cộng là một sự lãng phí tiền vì đã có công nghệ máy tính. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?


 ĐỀ THI IELTS NGÀY 13.01.2018:
 People living in large cities face several problems. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller towns?
...
 Một số người sống ở các thành phố lớn đối mặt với nhiều vấn đề. Các vấn đề đó là gì? Chính phủ có nên khuyến khích người dân chuyển về các thị trấn nhỏ hơn không?

 NOTE: CÁCH VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN DÙNG CẤU TRÚC “FIRSTLY, SECONDLY, FINALLY”
https://www.facebook.com/MrsTrangIELTS/posts/1644368062285551


 ĐỀ THI IELTS NGÀY 06.01.2018:
 Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football. While other people think that taking part in individual sports is better, like tennis or swimming. Discuss both views and give your own opinion.
...
 Một số người cho rằng sẽ có nhiều lợi ích hơn khi tham gia các môn thể thao theo đội nhóm, như bóng đá. Trong khi những người khác nghĩ rằng tham gia vào các môn thể thao cá nhân thì tốt hơn, như tennis hay bơi lội. Thảo luận cả quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các Tip làm bài hữu ích tại các link sau nhé

 BẪY ĐỀ THI IELTS
https://www.facebook.com/MrsTrangIELTS/posts/1691341560921534

 CÂU HỎI CÓ TỪ TUYỆT ĐỐI “THE BEST” TRONG DẠNG BÀI "DO YOU AGREE OR DISAGREE".
https://www.facebook.com/MrsTrangIELTS/posts/1631914123530945

 CÁCH SUY NGHĨ ĐỂ LẬP DÀN Ý.
https://www.facebook.com/MrsTrangIELTS/posts/1633143040074720

 CÁCH TRẢ LỜI DẠNG CÂU HỎI TWO-PART QUESTION CHO CÁC ĐỀ THI IELTS https://www.facebook.com/MrsTrangIELTS/posts/1641852652537092

 BA HƯỚNG TRẢ LỜI CÂU HỎI OPINION ESSAY
https://www.facebook.com/MrsTrangIELTS/posts/1572697622785929

 PHÂN BIỆT “DISCUSS 1 VIEW” HAY “DISCUSS 2 VIEWS.”
https://www.facebook.com/MrsTrangIELTS/posts/1098878783501151

 IELTS WRITING TASK 2: VÍ DỤ, VÍ DỤ, VÍ DỤ
https://www.facebook.com/MrsTrangIELTS/posts/1633471570041867

Chúc các bạn học thật tốt! 
Enjoy learning with Mrs. Trang Ielts ????

MRS.TRANG IELTS ❤️
 Địa chỉ:
 Chi nhánh 1: 12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3.
 Chi nhánh 2: 590 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3.
 Chi nhánh 3: 904/34 Nguyễn Kiệm, Phường 13, Quận Gò Vấp.
 Ms. Thùy Trang tư vấn trực tiếp : 0989.040.282
 Fanpage : https://www.facebook.com/MrsTrangIELTS/

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
CÁCH ÔN TẬP VÀ HỌC IELTS KHÔNG CẦN MẤT NHIỀU THỜI GIAN.
[Góc chia sẻ] A BOOK FOR IDEA DEVELOPMENT
Từ vựng IELTS chủ đề Throwaway society dịch từ chi tiết
[SENTENCE STRETCHERS - KEY TO IELTS SPEAKING 8.0+]
6 BÍ QUYẾT BỨT PHÁ TRONG IELTS LISTENING
TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT DÀNH RIÊNG CHO IELTS GENERAL TRAINING
Từ vựng cho chủ đề TRANSPORT và THROWAWAY SOCIETY
IELTS READING: MẸO GIÚP LÀM ĐÚNG HẾT DẠNG GAP FILLING
Tặng các bạn sổ tay tổng hợp các từ viết tắt dùng cho ghi chú bài làm IELTS Listening.
287 TỪ-CỤM TỪ GHI ĐIỂM 7.0+ BẠN NÊN BIẾT (CAMBRIDGE SOURCE)
Thương mại điện tử
Xem giỏ hàng
Thanh toán
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập: 5.505.971
Tổng thành viên: 614
Đang mua hàng:  79